نمایش #
نام موقعیت
سیدمحسن حسینی سالکده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
مازیار علیپور مدیر دفتر امور قراردادها
داود اصلاحی مدیر دفتر حراست و امورمحرمانه
مسعود مهدیپور مدیر دفتر امور حقوقی
بهمن رسولی ذيحساب اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي
محمدمهدی یوسفی زاده مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني
عبدالمحمد مهجوري رحيم آبادي مدير دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل
سیدعباس اسدی مشاور مدير عامل در امور ايثارگران
حمیدرضا ناطقی رئيس مركزسامانه ارتباط مردمي ١٢٢
ذوالفقار چگینی مدیر دفتر بهداشت, ايمني و محيط زيست