چاپ

چشم­ انداز شرکت

شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به عنوان سازمانی بالنده بر آن است تا با بهره گیری اثربخش از توانمندی های فنی و تخصصی منابع انسانی، توسعه ی تحقیقات علمی-کاربردی، بکارگیری فناوری های پیشرفته، ساختار اداری منعطف و مدیریت اثربخش، در راستای چشم انداز وزارت نیرو به گونه ای عمل نماید تا مشتریان در حد استانداردهای ملّی به آب شُرب کافی و سالم بهداشتی دسترسی داشته و از امکانات جمع آوری، انتقال و تصفیه و دفع  بهداشتی فاضلاب بهره مند باشند و همچنین شرکت تلاش می نماید در راستای حفاظت از منابع آبی و محیط زیست، رعایت بهداشت عمومی و ارتقای سطح رضایتمندی مشترکان در سطح کشور در زمره ی شرکتهای برتر قرار گیرد.

. تعداد بازدید: 6518.