نمایشگاه هفته پژوهش 1393

نمایش #
عنوانبازدید
سنتز نانو ذرات اکسید آهن راسب شده بر روی بستر نانو لوله های کربن، به عنوان کاتالیزور موثر و قابل بازیافت برای حذف آرسنیک از آب آلوده3180
سنتز سبز مشتقات پیریمیدوکینولین فعال بیولوژیکی ، کاتالیز شده توسط روتنیم کلراید در آب2676
تجزیه و تحلیل بیولوژی آب شرب شهری استان گیلان شامل : منابع ، مخازن و شبکه2822
کاربرد شبکه عصبی نوع GMDH در مدلسازی و پیش بینی میزان کدورت آب شرب2900
بررسی پاسخ استاتیکی و دینامیکی مخازن نیمه مدفون با توجه به اندازه شتاب ورودی2953
Modeling and Optimization of Poly electrolyte Dosage in water treatment process by GMDH Type- NN and MOGA2696
طراحی، توسعه و ارائه یک ماشین شستشوی پرنده بهبود یافته2801
رابطه بین محافظه کاری حسابداری با تغییر حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران2819
بررسی تاثیرآموزش حسابداری بر اخلاق حرفه ای2911
بررسی عوامل کلیدی مرتبط با سامانه های اطلاعات مدیریت بر موفقیت چرخه عمر پروژه 2652